OWU

Ogólne warunki Umowy Firmy ZED

Obowiązujące od 01.01.2021

1 Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Umowy określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Firmę ZED, zwaną dalej również „Sprzedawcą”;
 2. Ogólne Warunki Umowy, zwane dalej również „OWU”, stanowią integralną część wszystkich ofert oraz umów sprzedaży zawieranych z Firmą ZED w ramach prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.
 3. Wszystkie umowy dla swej ważności muszą zostać sporządzone na piśmie lub potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie.
 4. Wszelkie zmiany w zakresie postanowień wynikających z niniejszych OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Wszelkie zmiany w zakresie treści oferty oraz postanowień umownych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Jeśli OWU lub regulaminy klienta sprzeczne są z niniejszymi OWU, zastosowanie znajdują OWU Sprzedawcy, chyba że Strony co innego postanowią na piśmie.
 7. Niniejsze warunki dotyczą czynności prawnych podejmowanych zarówno wobec przedsiębiorców, jak i konsumentów, a także wobec przedsiębiorców zawierających umowy związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Od 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWU, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

 
2 Przyjęcie oferty

 1. Wszystkie zamówienia złożone Sprzedawcy na piśmie lub ustnie wymagają pisemnego zaakceptowania przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia oferty (zamówienia) Klienta.
 3. Oferty składane przez Firmę ZED są niewiążące dla Sprzedawcy do chwili sporządzenia umowy, chyba że co innego wynika z treści oferty.
 4. Zamówienie podpisane przez Klienta jest wiążące.
 5. Wpłacenie przez Kupującego zaliczki wynikającej z otrzymanej umowy jest równoznaczne z zawarciem umowy oraz akceptują wszystkich postanowień OWU.
 6. Informacje, rysunki, ilustracje, dane techniczne, waga, pomiary i opisy wydajności oferowanych przez Firmę ZED produktów zawarte w broszurach, katalogach, okólnikach, reklamach, cennikach lub dokumentach należących do oferty mają charakter wyłącznie poglądowy i informacyjny, chyba że strony w umowie wprost lub poprzez odniesienie do w/w dokumentów postanowią, że są one wiążące przy realizacji zamówienia.

 
3 Wynagrodzenie

 1. O ile wyraźnie nie uzgodniono wynagrodzenia ryczałtowego, ceny podane w ofercie i pisemnym potwierdzeniu oferty nie są stawkami zryczałtowanymi. Usługi Sprzedawcy są rozliczane według kosztów materiałowych i godzinowych stosownie do cen materiałów i wynagrodzenia godzinowego przyjętych przez Sprzedawcę, chyba że wyraźnie uzgodniono inne ceny i stawki godzinowe
 2. Podane przez Sprzedawcę ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT, chyba że co innego postanowiono na piśmie. Wysokość stawki VAT określona jest ustawowo i wynosi 8% lub 23%.
 3. Naliczenie rabatu gotówkowego wymaga odrębnej pisemnej umowy.

 
4 Płatność

 1. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie wskazano inaczej, zapłata ceny oraz wynagrodzenia za robociznę odbywa się w sposób następujący:
  1. 30% po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta,
  2. kolejne 60% po zakupie/wytworzeniu lub dostarczeniu towarów/komponentów i powiadomieniu o tym fakcie Klienta;
  3. 10% po zakończeniu umówionych prac montażowych.
 2. Postanowienia z pkt.1 mają zastosowanie także w sytuacji, gdy dostawa i montaż odbywają się tego samego dnia. Dopóki nie zostanie zapłacona cena za dostarczony towar/komponenty, prace montażowe nie rozpoczną się.
 3. Jeśli klient zalega z płatnościami (po 14 dniach od daty wystawienia faktury), Sprzedającemu przysługuje prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie lub ustawowych odsetek w transakcjach handlowych.
 4. Klient będący przedsiębiorcą nie ma prawa do potrącenia własnych roszczeń wobec Sprzedającego, chyba że jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie ustalone lub zostały uznane przez Sprzedawcę na piśmie.
 5. W przypadku zawierania umowy, której wartość przekracza 50 000,00 PLN brutto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania podzielenia płatności za świadczenie umowne, niezależnie od § 4 pkt 1. W takiej sytuacji Sprzedawca przedstawi plan płatności, który staje się wiążący dla obu stron po złożeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia.
 6. Za datę dokonania płatności przez Klienta uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Pracownicy Firmy ZED pracujący na budowie, wykonujący montaż, upoważnieni są do odbioru należności od Klienta. Pracownicy są zobowiązani do wystawienia pokwitowania. Klient powinien nalegać na otrzymanie pokwitowania.

 
5 Obiór prac/przeniesienie ryzyka

 1. Klient zobowiązany jest odebrać umówioną rzecz/prace, które Sprzedawca wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem wynikającym z umowy. Prace należy odebrać w dniu zakończenia montażu. Klient nie może odmówić odbioru prac z powodu drobnych wad. Jeżeli klient lub jego przedstawiciel nie przybędzie na miejsce montażu w dniu zakończenia realizacji zamówienia, prace uznaje się za odebrane bez wad.
 2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na klienta z dniem odbioru prac.
 3. Klient zobowiązany jest do powzięcia wszelkich czynności w celu zapobieżenia pogorszeniu lub utracie przedmiotu umowy. W szczególności zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy w trakcie montaży kilkudniowych, gdy odbiór ma się odbyć dnia ostatniego.
 4. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Firmy ZED o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach, uważane są za skuteczne.

 
6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Wszystkie elementy ogrodzenia, okna, bramy i drzwi oferowane przez firmę ZED wykonywane są na życzenie Klienta w zakresie wymiarów, koloru, wzoru, kierunku otwierania.
 2. Postanowienie z § 6 pkt. 1 wyklucza ustawowe prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem oraz przedsiębiorcom na prawach konsumenta.

 
7 Termin dostawy

 1. Termin realizacji zlecenia/data montażu wskazane w umowie są wiążące dla Stron tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie wskazane w umowie.
 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zlecenia po dokonaniu przez Klienta niezbędnych czynności (np. po dokonaniu płatności zaliczki). Rozpoczęcie realizacji jest uzależnione od dokonania przez Strony umowy uzgodnienia wszelkich kwestii technicznych. Jeżeli klient nie dokonuje należnych płatności w uzgodnionych terminach płatności oraz nie współpracuje ze Sprzedawcą w celu uzgodnienia warunków technicznych zlecenia, okres realizacji zostaje przedłużony o okres opóźnionej płatności lub bierności Kupującego.
 3. Termin końcowy realizacji zlecenia oznacza datę dostawy/rozpoczęcia montażu.
 4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Firmę ZED nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub opóźnionego wykonania umowy. Firma ZED ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Sprzedawcę zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, pandemią itd.
 5. W przypadku, kiedy Sprzedawca opóźnia się w realizacji zlecenia powyżej 2 tygodni od uzgodnionego terminu, Klient może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do wykonania prac, z zagrożeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu Klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za szkodę spowodowaną opóźnieniem w realizacji, chyba że szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia zobowiązań umownych przez Sprzedawcę.
 7. Jeśli klient nie dokona odbioru prac lub w sposób zawiniony naruszy inne obowiązki współpracy, Sprzedawca uprawniony jest do żądania odszkodowania za poniesione szkody na zasadach ogólnych.

 

 
8 Odpowiedzialność za szkody

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu naruszenia obowiązków umownych i czynów niedozwolonych ogranicza się jedynie do szkód powstałych na skutek umyślnego zachowania i rażącego niedbalstwa. W przypadku zarzutu spowodowania szkody wskutek rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje utraconych korzyści, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za zawinione uszkodzenie ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia odbywa się na zasadach ogólnych; dotyczy to również odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
 4. O ile odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody jest wyłączona lub ograniczona, ograniczenia te znajdują także zastosowanie do osobistej odpowiedzialności za szkody pracowników, przedstawicieli i zastępców.
 5. Klient i inne osoby muszą zachować bezpieczną odległość od miejsca montażu.
 6. Klient przed wykonaniem montażu przedstawia wykonawcy wstępny plan, który obrazuje ułożenie wszystkich kabli i rur w obszarze budowy. W razie wątpliwości Klient zobowiązany jest do pokazania przebiegu instalacji przed rozpoczęciem prac przez Sprzedawcę. Jeśli Klient nie wywiąże się z powyższego obowiązku, Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone na skutek uszkodzenia instalacji obecnych w budynku.
 7. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania miejsca, w którym ma nastąpić dostawa i/lub montaż, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne poruszanie się ekipy montażowej i usunięcie wszelkich zbędnych przedmiotów w pobliżu miejsca montażu. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe na skutek zaniechania przez Klienta przygotowania miejsca dostawy/montażu.

 
9 Odpowiedzialność za wady

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia wszelkich wad. Obowiązkiem Klienta jest podejmowanie działań zmierzających do zminimalizowania szkody. Sprzedawca nie odpowiada za szkody będące następstwem zachowania Kupującego.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Klienta wady rzeczy sprzedanej/zamontowanej Sprzedawcy przysługuje prawo wyboru sposobu usunięcia wady, tj. poprzez wymianę rzeczy na nową lub naprawę rzeczy.
 3. Klientowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu wad rzeczy sprzedanej na drodze sądowej dopiero wtedy, gdy Sprzedawcy dwukrotnie, według wybranego przez siebie sposobu, nie uda się usunąć wady rzeczy.
 4. Za podstawę roszczeń reklamacyjnych oraz roszczeń z rękojmi uznaje się prawidłowo wypełniony protokół odbioru prac. Klient powinien nalegać na przeprowadzenie odbioru prac.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 6. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych w sposób odmienny.
 7. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 8. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 9. Niezależnie od § 9 pkt. 5 Klient może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, pod warunkiem, że wady wynikają z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Sprzedawcy. W przypadku zarzutu spowodowania szkody wskutek rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy za zawinione uszkodzenie ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia odbywa się na zasadach ogólnych; dotyczy to również odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
 11. Roszczenia z tytułu wad rzeczy sprzedanej wobec konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta przedawniają się w upływem 2 lat od momentu przeniesienia ryzyka zgodnie z § 5. W przypadku pozostałych przedsiębiorców okres przedawnienia wynosi jeden rok.

 
10 Zastrzeżenie własności

 1. Wszystkie komponenty pozostają własnością Sprzedawcy do chwili dokonania pełnej zapłaty przez Kupującego.
 2. Zastrzeżenie własności upoważnia wykonawcę do usunięcia wstawionych elementów w przypadku opóźnionej płatności. Sprzedawca nie odpowiada za szkody mogące powstać na skutek demontażu przedmiotu umowy.

 
11 Obowiązki Klienta/przygotowanie miejsca montażu

 1. Jeśli po zawarciu umowy Klient zmienia miejsce wykonania umowy, Sprzedawca może domagać się dodatkowych kosztów podróży, dostawy i zmian organizacyjnych.
 2. Klient zobowiązany jest przy zawieraniu umowy poinformować Sprzedawcę o ewentualnych substancjach szkodliwych dla zdrowia i środowiska, w szczególności chemikaliach lub innych materiałach radioaktywnych lub skażonych obecnych w pomieszczeniach, w którym ma odbyć się montaż lub na sprzęcie budowlanym, instalacjach oraz elementach podlegających demontażowi. Dotyczy to również obecności azbestu.
 3. W przypadku gdy w miejscu spełnienia świadczenia znajdują się substancje wskazane w § 11 pkt. 2 Sprzedawca ma prawo zaprzestać dalszej realizacji prac. Jeśli Kupujący nie poinformował Sprzedawcy o obecności szkodliwych substancji z pkt § 11 pkt. 2 zobowiązany jest dodatkowo do zapłaty w całości faktury za dostarczone towary oraz wykonane prace. Nowy termin montażu zostanie ustalony z klientem po usunięciu zagrożenia w miarę dostępnych wolnych terminów Sprzedawcy. Może to jednak doprowadzić do znacznych opóźnień w realizacji umowy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Usługi montażowe realizowane przez Sprzedawcę wymagają zapewnienia przez Klienta dostępu do podstawowych udogodnień. Klient musi zapewnić ekipie montażowej przyłącze prądu i wody oraz bezpłatny dostęp do toalety.
 5. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie niezbędne pozwolenia na budowę. Brak pozwoleń wydłuża odpowiednio terminy dostaw. Obowiązek zapłaty Kupującego za dostarczone przedmioty pozostaje nienaruszony. W takim przypadku wynagrodzenie w wysokości 60%, zgodnie z postanowieniem w § 4 ust. 1, należne jest natychmiast, w dniu dostawy.
 6. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia w wysokości 60 %, zgodnie z postanowieniem w § 4 ust. 1, pozostaje aktualny także w sytuacji, gdy uzgodnione terminy dostawy i montażu nie mogą zostać dochowane przez Klienta lub jeśli wystąpią inne nieprzewidziane zdarzenia, takie jak warunki pogodowe, awaria zasilania, pożar, wypadek, pandemia itp. W takich przypadkach Klient zobowiązuje się do przechowywania dostarczonego towaru na własne ryzyko.
 7. Klient jest zobowiązany do przygotowania placu budowy lub miejsca montażu. Przygotowanie obejmuje demontaż istniejących komponentów, starych systemów, a także innych obiektów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić realizację zlecenia, chyba, że ich demontaż został zapisany w umowie jako obowiązek Sprzedawcy.
 8. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych, wcześniej nieprzewidzianych prac budowlanych, Klient zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie zgodnie ze stawką godzinową w kwocie 120,00 PLN netto plus VAT za każdego pracownika.
 9. Klient zapewnia również, że na miejscu budowy będzie działać tylko jedna firma, chyba że praca kilku firm jednocześnie może odbywać się bez żadnych utrudnień.
 10. Klient zobowiązany jest do utylizacji wszelkich odpadów pozostawionych przez pracowników Sprzedawcy w związku z prowadzonym montażem (dotyczy to również opakowań).

 
12 Ochrona danych osobowych

 1. Akceptując niniejsze OWU Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Edytę Zajkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa ” Zed ” Edyta Zajkowska (administrator danych osobowych) oraz osoby i podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży oraz montażu towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.
 2. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skutecznego zawarcia umowy i jej wykonania.
 3. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy https://firma-zed.com/ w zakładce Polityka prywatności i cookies.

 
13 Miejsce jurysdykcji

 1. Sprzedawcy i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Firmy ZED.
 2. Do rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawartej umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej umowy jest siedziba firmy ZED.

Copyright © 2019 Firma ZED. All rights reserved. | Developed by: Onenet

Sprachversion / Wersja języka: Deutsch / Polska